REGULAMIN GRY TERENOWEJ „NA SZLAKU BALTIC PIPE”

A. Postanowienia ogólne

 1. Gra terenowa „Na Szlaku Baltic Pipe” (dalej „Gra”) organizowana jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,. – (dalej Organizator).
 2. Wykonawcą Gry jest firma Forsail Sp. J. ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa – (dalej Organizator Techniczny).
 3. Gra organizowana jest w ramach akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej inwestycji Baltic Pipe, realizowanej przez Organizatora.
 4. Celem Gry jest zdobycie jak największej liczby punktów, które są naliczane za wykonanie zadań logicznych, ze znajomości topografii, pytań dotyczących zagadnień z zakresu ekologii, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska oraz inwestycji Baltic Pipe. Zadania zlokalizowane są w różnych punktach miejscowości, w której Gra się odbywa. Do zadań prowadzi elektroniczna mapa w dedykowanej aplikacji, którą Uczestnik instaluje w swoim telefonie.
 5. Gra nie zawiera elementów losowych.
 6. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. Gra przeprowadzona będzie z uwzględnieniem obostrzeń i zaleceń władz krajowych i lokalnych związanych z Covid-19.

B. Czas i miejsce trwania Gry „Na Szlaku Baltic Pipe”

Gra zostanie przeprowadzona w lokalizacjach i okresie pomiędzy 24.07.2021–8.08.2021, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zamieszczonym na stronie www.naszlakubalticpipe.pl.

C. Warunki uczestnictwa i przebieg Gry

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja.
 2. Rejestracji należy dokonać na stronie www.naszlakubalticpipe.pl.
 3. Możliwość rejestracji rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. od godz. 10:00 i trwa do godziny 15:00 w dniu Gry w danej lokalizacji.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie www.naszlakubalticpipe.pl  oraz pobranie dedykowanej aplikacji. Potwierdzenie prawidłowej rejestracji oraz link do pobrania aplikacji będzie wysyłany po rejestracji Uczestnika na adres email wskazany przy rejestracji. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez Organizatora Technicznego za pośrednictwem jego serwera pocztowego lub jego infrastruktury poczty elektronicznej uznaje się za dostarczone do adresata.
 5. W Grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie będące podczas Gry pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych lub samodzielnie, przy czym osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którą rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek załączyć, w formie dobrej jakości skanu lub zdjęcia podczas rejestracji Uczestnika (Zał. nr 1). Brak załączonej zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej oznacza nieprawidłową rejestrację. Rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika odpowiada także za przestrzeganie regulaminu Gry oraz – w zakresie regulowanym przez Kodeks Cywilny – za bezpieczeństwo niepełnoletniego Uczestnika w czasie trwania Gry. Formularz zgody dostępny jest na stronie www.naszlakubalticpipe.pl. Organizator Techniczny zastrzega sobie prawo weryfikacji załączonej zgody.
 6. Uczestnikami Gry nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Organizatora Technicznego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Gry oraz osoby im najbliższe. Przez osobę najbliższą rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Poprzez rejestrację i udział w Grze Uczestnik:
  • wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i/lub dzieci w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry, o której mowa w pkt E ppkt 5 niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnicy przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym za szkody na osobie i mieniu, odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, przez cały czas trwania Gry, przy czym pełnoletni Uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, a za Uczestników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Grze, poza odpowiedzialnością wyrażoną wprost w przepisach obowiązującego prawa.
 9. Zaleca się, by Uczestnik samodzielne wyposażył się w materiały ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na danym terenie obostrzeniami epidemicznymi.
 10. Narzędziem niezbędnym do uczestniczenia w Grze jest smartfon z systemem Android lub iOS z dostępem do sieci internetowej i włączoną lokalizacją GPS oraz wolną pamięcią minimum 49 MB.
 11. Zadaniem uczestnika Gry jest uzyskanie minimum 20 punktów w czasie maksymalnie 3 h od momentu rozpoczęcia Gry, co upoważni go do odbioru nagrody. Zdobywanie punktów polega na wykonywaniu zadań dostępnych poprzez aplikację, przy czym zadania są różnie punktowane, w zależności od poziomu trudności. Uczestnik na bieżąco widzi liczbę zgromadzonych punktów i sam decyduje, które zadania realizuje. Nie ma określonej minimalnej liczby zadań, jednak jest określona liczba punktów uprawniających do zdobycia nagrody. Gra ma charakter nieliniowy, co oznacza, że kolejność realizowanych zadań jest dowolna.
 12. Gra zostanie udostępniona w danej lokalizacji, w godzinach od 10:00 do 18:00 i w tym czasie Uczestnicy mogą rozpocząć Grę w dowolnie wybranym momencie, przy czym od momentu rozpoczęcia Gry uczestnik ma maksymalnie 3 h na wykonanie zadań. Po tym czasie aplikacja zakończy Grę automatycznie. Niezależnie od momentu rozpoczęcia Gry, aplikacja automatycznie zakończy Grę o godzinie 18:00.
 13. W godzinach 09:00 – 19:00 w dniu rozgrywania Gry w danej lokalizacji Organizator Techniczny udostępni infolinię z pomocą techniczną. Numer infolinii zostanie podany w treści maila potwierdzającego zgłoszenie Uczestnika do Gry oraz w mailu, który zostanie wysłany w dniu poprzedzającym dzień rozegrania Gry.
 14. Momentem rozpoczęcia Gry jest zeskanowanie kodu QR udostępnionego w określonych miejscach danej lokalizacji. Należy uruchomić aplikację i zeskanować kod QR. Po wpisaniu w aplikacji imienia i nazwiska w polu „nazwa użytkownika” rozpoczyna się gra. Uczestnik w dniu poprzedzającym Grę, otrzyma e-mail na swój adres podany przy rejestracji, z informacją o miejscach, w których znajdą się kody QR umożliwiające rozpoczęcie Gry.
 15. W Grze może wziąć udział maksymalnie 100 zarejestrowanych Uczestników w każdej z dostępnych lokalizacji. O możliwości wzięcia udziału w Grze w danej lokalizacji decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń/rejestracji, zgodnie z pkt 3-5.
 16. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek Organizator Techniczny ma prawo wykluczenia Uczestnika z Gry. Decyzja Organizatora Technicznego w tej kwestii jest ostateczna.
 17. Organizator ani Organizator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia lub szkody materialne lub niematerialne powstałe podczas i w związku z uczestnictwem w Grze przez Uczestników.
 18. Organizator ani Organizator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 19. Organizator ani Organizator Techniczny nie jest stroną między Uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.
 20. Organizator ani Organizator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dostępem do sieci internetowej danego urządzenia, prawidłowym działaniem aplikacji na urządzeniach Uczestników, czy szybkością transferu danych.

D. Nagrody

 1. Każdy Uczestnik, który w aplikacji poda imię i nazwisko w polu „nazwa użytkownika” oraz zdobędzie co najmniej 20 punktów w czasie maksymalnie 3 h od rozpoczęcia Gry otrzyma w nagrodę e-kartę na zakupy o wartości 50 zł do wykorzystania na www.empik.com.
 2. Organizator przyzna dodatkową nagrodę, jaką jest książka Adama Wajraka pt. „Wielka Księga prawdziwych Tropicieli” wraz z mapą ciekawych miejsc na szlaku Baltic Pipe dla Uczestnika, który uzyska największa liczbę punktów w danej lokalizacji. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Uczestnika, decyduje krótszy czas rozegrania Gry. Po zakończeniu gry Organizator skontaktuje się z Uczestnikami w celu zebrania adresów doręczenia nagrody rzeczowej.
 3. Nagrody w formie e-kart zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany przy rejestracji, w ciągu 14 dni od zakończenia Gry we wszystkich lokalizacjach.
 4. Nagrody uważa się za przekazane uczestnikowi z chwilą ich wysłania poprzez wiadomości email. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z działaniem programów lub serwerów pocztowych po stronie Uczestników.
 5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Gry z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane lub przez nich niezdobyte zgodnie z Regulaminem, są wykluczone.
 6. Fundatorem nagród w Grze jest Organizator.

E. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora Technicznego i na stronie internetowej www.naszlakubalticpipe.pl
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Grą należy zgłaszać do Organizatora Technicznego na jego adres na piśmie lub drogą elektroniczną wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Grze, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Gry, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn w dowolnym momencie, nie później niż na 24h przed rozpoczęciem Gry w danej lokalizacji.
 5. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się z InformacjąOperatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dotycząca ochrony danych osobowych dla osób lub dzieci przekazujących dane w związku z udziałem w  Grze terenowej „Na szlaku Baltic Pipe” stanowiąca Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 do Regulaminu. Administratorem Danych będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry oraz wydania przyznanych nagród zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W przypadku wyrażenia zgody na udział Uczestników niepełnoletnich przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z Formularzem, o którym mowa w pkt C ppkt 5, rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci zawartych w Formularzu, wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z RODO. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Grze oraz wydanie przyznanych nagród.
 6. Zgłaszając udział w Grze i biorąc w niej udział, Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 7. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w Grze Uczestnik jest proszony o przesłanie wiadomości zwrotnej potwierdzenia rejestracji z podaniem w tytule „Rezygnacja”.
 8. Ze względu na przeciwdziałanie rozpowszechniania się chorobie COVID-19, w Grze mogą brać udział tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem Gry, które nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, u których nie wystąpiły takie objawy, jak podwyższona temperatura, kaszel i duszności w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem Gry lub w trakcie Gry.
 9. Uczestnicy Gry zobowiązani są stosować się do aktualnych ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.